Akkumulator- og Batteriteknik ApS

Setronic

Plantagevej 13

6330 Padborg

Danmark


Tel.                      +45 75552366

Fax:                     +45 75552040

E-Mail:               info@setronic.dk


DK85190628
Salgs- og leveringsbetingelser

 

Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.

 

1. Tilbud, ordre og accept Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for Setronic, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Alle tilbud er frit blivende, medmindre andet er angivet. Tilbud fra Setronic, der udtrykkeligt er bindende for Setronic, bortfalder såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er Setronic i hænde inden 4 uger fra tilbuddets dato.

2. Setronics ydelse Setronics ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele og varer, og Setronic forpligter sig til på de i nærværende vilkår stipulerede betingelser samt eventuelt specielt aftalte vilkår at levere materiel af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning. Alle tegninger, skitser, tekniske specifikationer m.v. forbliver Setronics ejendom og må kun efter skriftlig aftale med Setronic kopieres, genfremstilles, efterlignes eller overlades til tredjemand. Oplysninger i produktinformation og prislister – skriftlige eller elektroniske – er kun bindende i det omfang ordrebekræftelsen udtrykkeligt henviser til dem.

3. Levering Levering anses at have fundet sted ved varens overgivelse til køber eller overgivelse til fremmed fragtfører, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen. Forsikring af købers risiko vedrørende transport tegnes kun af Setronic, såfremt dette er skriftligt aftalt.

4. Pris Prisen gælder ab lager og er ekskl. moms og andre afgifter. Der tages forbehold for ændringer af tilbudspriser såvel før som efter accept under hensyn til ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer og andet. Ændres leverancens art eller forøges Setronics omkostninger på anden måde, som følge af forhold hos køber, tages der forbehold for regulering af den stipulerede pris. Leveringer, som ikke omfattet af afgivne bindende tilbud, sker til prisen på leveringsdagen.

5. Betalingsbetingelser Betalingsbetingelserne er anført på tilbuddet, ordrebekræftelsen og fakturaen. Såfremt intet andet er aftalt, skal betaling ske netto kontant 30 dage efter fakturadato. Sker betaling ikke til forfaldstid har Setronic krav på forrentning 2% pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb fra forfaldsdagen samt på betaling af rykkergebyrer. Hvis købers betalingsevne efter aftalens indgåelse efter Setronics skøn forringes væsentlig kan der forlanges forudbetaling.

6. Leveringstid Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. Setronic kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde: a. Ved forandringer af ordren, som kræves af køber.

b. Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som køberen selv udfører eller lader udføre.

c. I tilfælde af force majeure, jfr. nærværende leveringsbetingelser punkt 13.

d. I tilfælde af, at arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket ved offentligt pålæg. I de ovennævnte punkter a, b og d forbeholder Setronic sig tillige ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos Setronic i denne anledning opståede omkostninger.


7. Forsinkelse Forsinkes leverancen væsentlig og er Setronic ikke berettiget til udskydelse af leveringstidspunktet, jfr. punkt 6, er køber ved skriftelig meddelelse til Setronic berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlige ulemper for køber. Gælder forsinkelsen kun en del af det solgte, kan køber alene hæve købet, for så vidt angår den pågældende del af materiellet. Gælder forsinkelsen materiel, der er tilvirket efter købers anvisninger eller specifikationer, eller er materiellet af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af Setronic, kan aftalen alene hæves, hvis forsinkelsen medfører at købers formål med købet ikke uden væsentlig ulempe for køber kan opfyldes. Kan køber bevise, at forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelser fra Setronics side, samt at han er blevet påført et tab, som kunne påregnes som følge af forsinkelsen, har køber ret til erstatning for det tab, der derved er påført køber. Erstatningen kan dog ikke overstige et beløb på 1% af den aftalte betaling ekskl. moms for den forsinkede ydelse for hver fulde uge, forsinkelsen har varet og erstatningen kan maksimalt andrage 10 % af betalingen ekskl. moms for den forsinkede ydelse. Setronic påtager sig herudover ikke noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf, ligesom der ikke tilkommer køber andre misligholdelsesbeføjelser.

8. Fordringshavermora Undlader køber, efter leveringstidspunktet er indtruffet, at afhente materiellet eller give ordre til forsendelser, er Setronic berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning. Undlader køberen trods skriftlig opfordring at afhente materiellet, er Setronic – også i tilfælde, hvor materiellet er fremstillet specielt efter købers anvisning eller specifikation – berettiget til at sælge dette bedst muligt for købers regning.


9. Mangler Setronics ansvar omfatter kun mangler, som af køberen er gjort gældende overfor Setronic senest 1 år efter overgivelsen af varen. AFHJÆLPNING Inden for den ovennævnte periode har Setronic ret og pligt til at afhjælpe eventuelle mangler ved det leverede ved reparation eller omlevering efter Setronics valg. Alle andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel, herunder transport, ventepenge, diæter, logi samt omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af defekte dele, er Setronic uvedkommende. Setronics forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køberen godtgør, at det leverede materiel er mangelfuldt, og herunder dokumenterer, at materiellet er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med de af Setronic leverede forskrifter. Så længe Setronic opfylder sin afhjælpningspligt, kan køber ikke gøre brug af andre misligholdelsesbeføjelser, herunder hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvist. BREGNINGER M.V. UDFØRT AF SETRONIC Setronic er kun ansvarlig for, at det leverede er tilstrækkeligt og/eller passende til løsning af købers opgaver i kapacitetsmæssig og anden henseende i det omfang, det er Setronic, der har foretaget dimensioneringer m.v., og i det omfang køber dokumenterer, at de af køber til grund herfor givne oplysninger vedrørende købers krav er korrekte og fyldestgørende. Setronic påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for rådgivning, dimensionering og anden projektering foretaget af tredjemand. Setronic påtager sig kun ansvar for meddelte oplysninger om dimensionering, materialevalg m.v. herunder også projektering eller bidrag hertil, i det omfang der kan opnås dækning hos Setronics professionelle ansvarsforsikring. Oplysninger om den til enhver tid gældende ansvarsforsikring kan rekvireres hos Setronic.

10. Produktansvar Setronics produktansvar kan aldrig overstige beløbet indeholdt Setronics professionelle ansvarsforsikring inkl. renter og omkostninger pr. skade. Køber skal holde Setronic skadesløs i den udstrækning, Setronic pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Setronic efter dette punkts tredje afsnit ikke er ansvarlig for over for køberen. Setronic er ikke ansvarlig for skade efter reglerne om produktansvar medmindre køber dokumenterer, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser af Setronic. I intet tilfælde er Setronic ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab. Hvis tredjemand fremsætter krab mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Setronic og køber er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og Setronic skal dog altid afgøres ved voldgift i henholdt til punkt 14.

11. Ansvarsbegrænsning I intet tilfælde er Setronic ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab, herunder omkostninger til demontering eller udskiftning af den mangelfulde vare.

Setronic er i alle tilfælde alene forpligtet til at foretage omlevering eller reparation af den mangelfulde ydelse. For så vidt angår beregninger m.v. udført af Setronic er Setronic, som nævnt i punkt 9, alene ansvarlig i det omfang, der kan opnås dækning via Setronics professionelle ansvarsforsikring.


12. Reklamations- og undersøgelsespligt Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om materiellet er kontraktmæssigt. Køber er forpligtet til omgående skriftligt at reklamere over mangler, der måtte konstateres ved en sådan undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse. Køber kan heller ikke påberåbe sig mangler, hvis køber undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler, som køber ikke har konstateret eller burde have konstateret ved leveringen. Køber er forpligtet til at dække Setronics omkostninger ved reklamationer i det omfang reklamationen er ubegrundet, eller der i øvrigt er tale om mangler, som Setronic ikke hæfter for.

13. Force majeure Setronic er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for Setronics kontrol, og som kan forsinke eller hindre fabrikation og levering af det solgte. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes levering i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vare længere end 8 uger, skal såvel Setronic som køber være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse.

14. Lovvalg & værneting Enhvers tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved anvendelse af dansk ret, og ved enten voldgift eller de almindelige domstole efter Setronics valg. I tilfælde, hvor Setronic vælger, at en tvist skal løses ved voldgift, skal voldgiftsretten sammensættes af tre medlemmer, der alle udpeges af Præsidenten for Vestre Landsret. Et af disse medlemmer – formanden – skal opfylde betingelserne for at være dommer, hvorimod de to øvrige medlemmer skal være fagligt kvalificerede vedrørende tvistens genstand.


Returbetingelser

Gældende fra 01.01.2013 Generelt Returnering af lagerførte varer kan kun finde sted, når disse er indkøbt hos Setronic, er i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage. Varen skal på returneringstidspunktet være oprettet på vort lager og må ikke være i en mængde, der er unormalt stor i forhold til vores salg. Ved returnering af varer skal følgende altid oplyses:

• Kundens Kontonummer hos Setronic

• Setronics varenummer

• Antal

• Følgeseddel- eller fakturanummer

• Årsag til returnering (retur, ombytning eller prøve)


Varer uden ovenstående informationer kan kun returneres efter forudgående aftale og mod et gebyr på mindst 25% af varens købspris. I øvrige tilfælde beregnes et returneringsfradrag i henhold til nedenstående skema. Alle fragtudgifter i forbindelse med returnering af varer påhviler kunden. Returneringsfradrag Returneringsfradrag beregnes med udgangspunkt i følgende skema: Som grundlag for beregningen anvendes varens købspris ekskl. moms på returneringstidspunktet, dog maksimalt værdien på leveringstidspunktet. Returordrer til en værdi af under kr. 200,- krediteres ikke. Returnering af varer mere end 90 dage fra leveringsdatoen kan kun ske efter skriftlig aftale med Setronic.

Procedure for returnering Returnering af varer kan foretages således:

• Elektronisk via Setronics mailadresse (info@setronic.dk)

• Telefonisk til Setronic – returnummer opgives af Setronic

• Anvendelse af Setronics returseddel – returnummer opgives af Setronic


Ikke lagerførte special- og skaffevarer Ikke lagerførte special- og skaffevarer kan normalt ikke returneres. Såfremt en ikke lagerført special- eller skaffevare alligevel ønskes returneret, kan dette kun ske ifølge forudgående skriftlig aftale med Setronic og med forbehold for accept fra leverandøren.

Kreditering vil først ske, efter at leverandøren har krediteret Setronic. Eventuelle returneringsfradrag fra vor leverandør modregnes ved kreditering.


Ved returnering af ikke lagerførte special- og skaffevarer beregnes der et returneringsgebyr på kr. 300,- udover vore normale returneringsfradrag. Varer, der ikke er indkøbt hos Setronic, kan naturligvis ikke returneres til Setronic.

Ukurante varer Varer, der er beskadigede, i brudt emballage eller på anden vis ukurante, kan ikke returneres.

Reparationer Såfremt en vare ønskes repareret mod beregning, bør denne sendes til Setronic for reparation.

Såfremt Setronic skal sende varen til reparation, vil der blive debiteret et gebyr på minimum kr. 200,-, til dækning af forsendelsesomkostninger.

Alle varer der sendes til Setronic for reparation eller anden reklamationsbehandling skal vedlægges Setronics reklamationsrapport i udfyldt stand. Reklamationsrapporten kan findes på Setronics hjemmeside: www.setronic.dk

Returneringsfradragsskema: Returnering  Returneringsfradrag  0 – 7 dage fra leveringsdato  5 %

 

8 – 90 dage fra leveringsdato  15 %  


Mere end 90 dage fra leveringsdato og kun efter forudgående aftale  25 %